Siirry sisältöön

Mukaan Fisuun

Fisu-verkosto on avoin kunnille ja niiden sidosryhmille. Verkosto on avoin ja siihen liittyminen on mahdollista jatkuvasti. Kaikki kunnat, jotka täyttävät verkoston liittymisen edellytykset, ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan.

Fisu-verkosto on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kansallisina edelläkävijöinä.

Verkostossa on tällä hetkellä 11 kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa.

Mitä Fisu-verkostosta saa?

Fisu-verkoston kautta kaupunki saa työkaluja ja keinoja uusiutumiskykyisen ja ympäristön kannalta kestävän elinkeino- ja hyvinvointipolitiikan tekemiselle. Muutoksen aikaansaaminen onnistuu kunnilta nopeammin yhteistyössä verkostona kuin yksin.

Fisu-verkoston toimintaa tukee asiantuntija-apua antava palvelukeskus, jonka toiminnasta vastaavat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

Palvelukeskus kuntien tukena:

 • Edesauttaa Fisu-tavoitteita tukevien yhteishankkeiden käynnistämistä.
 • Tuottaa Fisu-kuntien indikaattoritiedot:
  – Kasvihuonekaasupäästöt (vuosittain)
  – Materiaalihäviöindikaattorit (joka toinen vuosi) ja kotitalousjäteindikaattorit (* (joka toinen vuosi)
  – Ekologinen jalanjälki (kolmen vuoden välein)
 • Järjestää räätälöidyn verkostopäiväkokonaisuuden kaksi kertaa vuodessa.
 • Vastaa verkostoa tukevasta yleisestä viestinnästä.
 • Auttaa hahmottamaan keskeisimpiä kuntakohtaisia toimenpiteitä sekä tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.
 • Neuvoo eteenpäin mm. julkisissa hankinnoissa, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisessä, teollisissa symbiooseissa ja energia- ja materiaalitehokkuussopimuksissa sekä kanavoi tutkimus- ja ennakointitietoa kuntien tueksi.
 • Tukee ja edistää kuntien mahdollisuuksia saavuttaa – nykyiset ja tulossa olevat – kansalliset ja EU:n päästövähennys- ja jätetavoitteet.
 • Tarjoaa kunnille yhteisen sisäisen keskustelualustan.
 • Ylläpitää ohjeita tiekarttamenetelmästä ja parhaista käytännöistä.
 • Tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista.
 • Kehittää kuntia tukevia työkaluja erillishankkeiden kautta.

(* Suomen ympäristökeskus tekee välitavoitteiden seuraamisessa tarvittavat laskelmat ja selvitykset osana palvelukeskustyötä ainakin vuoteen 2023 asti.

Viestintä

Fisu-verkoston jäsen saa käyttöoikeuden Fisu-logoon ja Fisu-brändin hyödyntämiseen markkinoinnissa ja viestinnässä. Fisu-verkoston jäsenyys profiloi edelläkävijäkuntia ja tuo ylimääräistä brändiapua.

Fisu-verkoston tavoitteena on edistää sitoutuneiden kuntien asemaa kansallisesti tunnustettuna edelläkävijäkuntien joukkona, jotka ovat toteuttamassa kansallisia kehityspilotteja ja hyödyntämässä ensimmäisten joukossa uusia tukimekanismeja.

Miten Fisu-verkostoon liittyminen käytännössä tapahtuu?

Jos kuntasi on kiinnostunut liittymään Fisu-verkoston jäseneksi, työn suunnittelu kannattaa aloittaa olemalla yhteydessä Fisu-palvelukeskuksen, fisu@motiva.fi. Fisu-palvelukeskus kertoo tarkemmin liittymisen edellytyksistä sekä liittymisen käytännön etenemisestä.

Fisu-verkostoon liittymisen edellytykset ovat seuraavat:

 • Sitoutuu valtuuston tai hallituksen päätöksellä Fisu-verkoston jäseneksi
 • Sitoutuu verkoston tavoitteisiin vuosille 2050 (avattuna Tietoa Fisusta -osiossa)
 • Sitoutuu verkoston välitavoitteisiin 2030 (avattuna Tietoa Fisusta -osiossa)
 • Sitoutuu vuosittaisen jäsenmaksun maksamiseen (jäsenmaksu sovitun mukaisesti)

Jäsenmaksu laskutetaan verkoston kunnilta vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun maksaminen alkaa uudella kunnalla seuraavasta kokonaisesta ensimmäisestä kalenterivuodesta alkaen.

Jäsenmaksu muodostuu seuraavasti:

 • alle 30 000 asukkaan kunnat: 4 000 €/vuosi (+ alv)
 • 30 000 – 100 000 asukkaan kunnat: 8 000 €/vuosi (+ alv)
 • yli 100 000 asukkaan kunnat: 10 700 €/vuosi (+ alv)

Tavoitteiden saavuttamiseksi kunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan edellytyksiä luoda työpaikkoja, elinvoimaisuutta ja kestävää hyvinvointia:

 • Kunta huomioi resurssiviisaustavoitteet ja -toimenpiteet osana päätöksentekoa ja johtamista.
 • Kunta laatii pitkän aikavälin tiekartan tai toimintasuunnitelman vuoden sisällä liittymisestään. Kunta sitoutuu tarkistamaan ja päivittämään toimintasuunnitelmaa tarvittavin aikavälein. Mikäli kunnalla jo tällainen on, kunta käyttää sen Fisu-palvelukeskuksella vahvistettavana.
 • Kunta integroi tiekartan kunnan/seudun pitkän aikavälin kehitystä ohjaaviin julkilausumiin, kuten strategiaan.
 • Kunta budjetoi valitsemilleen resurssiviisaille kärkihankkeille rahoitusta.
 • Kunta seuraa toimintasuunnitelman toimeenpanoa osana vuosittaisia talousarvioita.
 • Kunta viestii työn edistymisestä ja eri yhteisöjen osallisuusmahdollisuuksista julkisesti.
 • Kunta nimeää työtä koordinoivat yhdyshenkilöt (kunnan yhdyshenkilön sekä Fisu-neuvottelukunnan jäsenen) ja tärkeimmistä hallinnonaloista muodostuvan työryhmän.
 • Kunta sitoutuu olemaan mukana Fisu-verkoston toiminnassa. Kunnan Fisu-yhdyshenkilö toimii tiedonvälittäjänä ja vuorovaikutuksessa verkostoa koordinoivan palvelukeskuksen kanssa. Kuntaverkostotapaamisia ja Fisu-neuvottelukunnan kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Verkostoon liittyminen

Verkostoon liittyminen on mahdollista jatkuvasti. Tervetuloa mukaan! Tutustu verkoston liittymisen edellytyksiin ja ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Fisu-palvelukeskukseen.

Liittyminen tapahtuu oheisesta linkistä löytyvällä liittymislomakkeella:
Hakemus Fisu (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä(siirryt toiseen palveluun)

Kunta katsotaan täyttävän kriteerit liittymiseen, kun se sitoutuu kaikkiin yllämainittuihin kriteereihin.

Käsittelyprosessi:

 • Kunta täyttää liittymislomakkeen.
 • Palvelukeskus käy hakemukset lävitse ja laittaa ne sähköpostitse kuittaukselle neuvottelukunnalle. Lisätietoa neuvottelukunnasta Tietoa fisusta -osiossa.
 • Neuvottelukunnan kuittauksen jälkeen palvelukeskus ilmoittaa hakemuksen jättäneelle kunnalle, että kriteerit liittymiselle lähtökohtaisesti kunnossa, minkä jälkeen kunta sitoutuu viemään esityksen päätettäväksi kunnan valtuustolle tai kunnanhallitukselle.
 • Kunta lähettää valtuuston päätöksestä pöytäkirjan otteen palvelukeskukselle, fisu@motiva.fi -osoitteeseen. Kun palvelukeskus on vastaanottanut pöytäkirjan otteen ja vahvistanut sen saapuneeksi kunnalle, kunta on hyväksytty mukaan Fisu-verkostoon.
 • Palvelukeskus pitää kullekin uudelle kunnalle infopalaverin verkoston toiminnasta, millä aktivoi kunnan mukaan verkoston toimintaan.
 • Palvelukeskus viestii verkoston laajentumisesta, uuden kunnan mukaan tulosta, eri kanavissa (verkoston verkkosivustolla + sosiaalisessa mediassa) ja toiveena myös osallistaa viestintään neuvottelukunnan jäsenetkin.
 • Neuvottelukunnan kokouksissa vahvistetaan verkostossa mukana olevat kunnat.