Siirry sisältöön

Seuranta ja indikaattorit

Kuntien resurssiviisautta kuvataan kolmen indikaattorin avulla:

 1. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden
 2. Materiaalihäviöt
 3. Ekologinen jalanjälki asukasta kohden

Indikaattorit ovat toiminnan ja johtamisen apuvälineitä ja kytkeytyvät ilmastonmuutokseen, materiaalien käyttöön ja kiertoon (kiertotalous), ekologiseen tuottokykyyn sekä alueen toiminnan kestävyyteen.

Fisu-kuntien resurssiviisaustyötä ohjaavat tiekartat, joissa on esitetty ja aikataulutettu suunnitellut toimenpiteet Fisu-päätavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekarttojen toimenpiteet on ryhmitelty 5–6 kaistaan.

Remi-hankkeessa kuntien asiantuntijat valitsivat jokaiselle kaistalle kattavan joukon kaupunkien kestävyyttä mittaavia indikaattoreita. Näistä indikaattoreista Fisu-kunnat valitsivat 13 indikaattoria ensimmäisen vaiheen testaukseen. Testauksen tavoitteena on selvittää tietojen saatavuutta ja hyödyntämistä kuntien päätöksenteon tukena sekä tuottaa indikaattoreiden keräämisessä vaadittavat metatiedot.

Remi-hanke

Valitut indikaattorit ovat kaistoittain ryhmiteltynä:

Energia

 • Uusiutuvan energian (lämpö ja sähkö) osuus kuntaorganisaation energianhankinnasta (%)
 • Kunnan kiinteistöjen energiankulutus (MWh/v)

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

 • Joukkoliikenteen käyttö matkamäärinä (kpl/v) oman paikallisliikenteen kulkuneuvoilla
 • Kunnan virkakäytössä olevien vähäpäästöisten (täyssähkö ja biokaasu) autojen osuus käytössä olevista autoista (%)   

Kulutus ja materiaalit

 • Ympäristökriteerit sisältävät hankinnat kuntaorganisaatiossa (kpl/v)
 • Circwaste-hankkeen tuottamat kotitalousjätteen määrä (tn/v) ja kierrätysaste (%)

Vedenkäyttö ja luonnon vedet

 • Jokien, järvien ja rannikkoalueiden ekologinen tila luokittain (%-osuudet)
 • Kunnan omiin verkostoihin liittyneiden vedenkulutus (l/asukas/v)

Luonnon monimuotoisuus

 • Suojellut alueet kunnan alueella luontotyypeittäin (ha, %)
 • Vieraslajien torjuntaan kuntaorganisaation käyttämät resurssit (€/v)    

Ruoantuotanto ja kulutus

 • Syntyneen ruokahävikin määrä kunnan järjestämissä ruokapalveluissa (kg/v)
 • Kasvisruoan osuus kunnan järjestämien ruokapalveluiden tarjonnasta (%)

Elinympäristö (viihtyvyys ja terveellisyys)

 • Virkistysalueiden osuus asemakaavoitetuista alueista (%)