Siirry sisältöön

Rii­hi­mäen kau­pun­ki suo­je­lee luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le ar­vok­kai­ta aluei­ta

Uutiset 3.8.2023

Riihimäelle on tulossa kuusi uutta luonnonsuojelualuetta. Uudet luonnonsuojelualueet ovat Haukkavuorenmaa, Ihantolan purolehto, Käpälämäki, Paalijärvi, Vantaanjokivarsi sekä Korttionmäki. Ne edustavat erilaisia luontotyyppejä ja sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.

Suo­je­lua­luei­den pe­rus­ta­mi­ses­ta päät­tää ELY-kes­kus

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa hakea suojelua viidelle omistamalleen alueelle ja myydä yhden alueen valtiolle suojelualueeksi. Suojelualueiden perustamisesta päättää Hämeen ELY-keskus, jonka kanssa on neuvoteltu luontokartoitusten pohjalta valikoituneiden alueiden soveltuvuudesta suojeluun. Rahoituspäätöksessä Hämeen ELY-keskus antaa alueille rauhoitusmääräykset, joissa annetaan yleiset rajoitukset alueella kielletyistä toimenpiteistä sekä määritellään sallitut toimet.

Suojelualueille laaditaan lisäksi tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelmat kaupungin, ELY-keskuksen ja metsähallituksen yhteistyönä. Suunnitelma sisältää tarpeelliset toimet alueen luontoarvojen turvaamiseksi ja säilyttämiseksi sekä alueen luontoon tutustumisen helpottamiseksi.

Uusil­la suo­je­lua­lueil­la on eri­tyi­siä suo­je­luar­vo­ja

Jokaisella kuudella uudella luonnonsuojelualueella on erityisiä suojeluarvoja, joiden perusteella ne on valittu suojelukohteiksi:

  • Haukkavuorenmaa sijaitsee Hirvijärven uimarannan läheisyydessä ja se on pinta-alaltaan suurin uusista luonnonsuojelualueista. Alue on monipuolinen kallioineen ja lehtometsineen.
  • Ihantolan purolehto sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Alue on erityisen edustava kuusiaarnio ja kostea lehto. Alueen lajisto on valtakunnallisesti arvokasta. Täällä sijaitsee jo ennestään luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu suuri kelomänty.
  • Käpälämäki sijaitsee lasimuseon läheisyydessä moottoritien ja Hämeenlinnantien välisellä alueella. Luonnonmetsäarvot ovat kehittyneet pitkälle Käpälämäen havupuuvaltaisessa osassa ja alueella on monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä.
  • Paalijärven tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee uimarannan vieressä. Alueella on lehtoisuutta, lähteisyyttä, luhtaisuutta, lahopuustoa ja vanhaa puustoa.
  • Vantaanjokivarren alue sijaitsee Patastenmäen koulun lähellä Vantaanjoen pohjoisrannalla. Alueen luonnonsuojelullinen arvo liittyy lehto- ja kosteikkokasvillisuuteen sekä lehtipuuston ja haavan runsauteen. Lisäksi metsä on tärkeä ekologinen käytävä metsä-, ranta- ja vesieliöstölle kaupunkialueella.
  • Korttionmäen tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Korttionmäen asuinalueiden välittömässä läheisyydessä, Silmäkenevan suoalueen itäpuolella. Alueella on useita suojeltuja luontotyyppikohteita ja se on maisemallisesti merkittävä.

Luon­non­suo­je­lua­lu­eet säi­lyt­tä­vät mo­ni­muo­tois­ta luon­toa

Luonnonsuojelualueet palvelevat sekä uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojelua että kaupunkilaisten pääsyä luontoon. Luonnonsuojelualueiden perustaminen toteuttaa myös kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteita monimuotoisesta luonnosta ja viihtyisästä elinympäristöstä.
Kaupunkilaisille suunnatuissa kyselyissä on toivottu luonnontilaisen ympäristön lisäämistä kaupunkialueella ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Näiden kuuden alueen suojelun jälkeen Riihimäellä on 18 luonnonsuojelualuetta. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 327 hehtaaria. Tämän jälkeen 2,7 prosenttia Riihimäen maapinta-alasta on suojeltua. Kaupungin ympäristöpolitiikassa esitettynä tavoitteena on nostaa suojeltujen alueiden osuus 4 prosenttiin maapinta-alasta.

Uusista luonnonsuojelualueista sekä muista kaupungin vuoden 2022 merkittävistä ympäristöteoista voit lukea ympäristöraportista, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Lisätiedot:
Riihimäki
ympäristöjohtaja Elina Mäenpää
elina.maenpaa@riihimaki.fi
puh. 040 330 4160